Algemene voorwaarden Hondentrainer Fred

gevestigd te Keijenborg aan de Pastoor Thuisstraat 1, 7256 AW. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5700191.

Artikel 1: Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen trainingen, cursussen en activiteiten aanbiedt.

1.2 Gedragstherapeut: de gedragsdeskundige, gespecialiseerd in advisering en begeleiding betreffende ongewenst gedrag van honden.

1.3 Cliënt: hondeneigenaar die Hondentrainer Fred wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond. Of Hondentrainer Fred wenst in te schakelen betreffende ongewenst gedrag van zijn/haar hond(en) en daartoe Opdracht geeft.

1.4 Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, consult of activiteit. Deze wordt meestal mondeling afgesproken.

Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist/cliënt aangaan met Hondentrainer Fred.

2.2 Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Hondentrainer Fred middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer cliënt ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf opgeeft.

2.3 Na aanmelding en consult is cursist verplicht het volledig verschuldigde trainingsgeld te voldoen na mondelinge afspraak per bank, contant of elektronisch door middel van een Tikkie.

2.4 Indien de cliënt minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist.

Artikel 3: In aanmerking komen voor opvoeding en training

3.1 Hondentrainer Fred bepaalt wanneer en of een cliënt in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de Hondentrainer Fred.

3.2 Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cliënt geschikt is voor de betreffende training.

3.3 Cliënten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van halsbanden met gesp- of kliksluiting. In overleg met de Hondentrainer Fred mogen andere vormen van trainingsmiddelen, mits vriendelijk voor de hond, gebruikt worden. Slipkettingen, prikbanden, e.d. zijn niet toegestaan tijdens de trainingen van Hondentrainer Fred. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen.

3.4 Vooraf of bij aanvang van de training kan de trainer vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de training.

3.5 Door de cliënt uitgenodigde bezoekers zijn welkom, mits zij geen verstoring veroorzaken tijdens de training.

Artikel 4: In aanmerking komen voor consult

4.1 Cliënt heeft voor consult telefonisch uitgebreid contact gehad met gedragsbegeleider.

Artikel 5: Annulering van lessen/consult

5.1 Hondentrainer Fred bepaalt of er lessen of consulten afgelast zullen worden. Lessen of consulten die door Hondentrainer Fred zijn afgelast worden automatisch verschoven.

5.2a Cliënt dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven wanneer hij/zij niet in staat is de training of consult door te laten gaan.

5.2b Afgelasting dient mondeling (persoonlijk of per telefoon), per e-mail of per WhatsApp te geschieden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool

6.1 Hondentrainer Fred is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, de hond valt ten alle tijden onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

6.2 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Hondentrainer Fred op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

6.3 De gedragsbegeleider is niet aansprakelijk voor ziekten en of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragsbegeleiding, tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor de gedragsbegeleider ter zake verzekerd is.

6.4 Hondentrainer Fred kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cliënt gewenste resultaten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cliënt

7.1 De cliënt is aansprakelijk voor alle schade welke door de cliënt, door de cliënt uitgenodigde bezoekers of door de cliënt meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van Hondentrainer Fred, zijn medewerkers, zijn hond(en) en de locatie waar de activiteit plaatsvindt.

7.2 Hondentrainer Fred adviseert een goede WA verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

Artikel 8: Copyright

8.1 Alle door de Hondentrainer Fred verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de Hondentrainer Fred. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool/gedragsbegeleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.